Coupon Stripping / Tách Rời Phiếu Lãi

5

Quá trình tách tiền lãi trên trái phiếu vốn gốc cơ sở. Việc tách phiếu lãi thường được sử dụng để tạo ra chứng khoán không có phiếu lãi của Kho bạc Mỹ  như STRIPS (giao dịch tách tiền lãi và vốn gốc chứng khoán) và các đầu tư không có phiếu lãi tương tự.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here